Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Израда пројектаза енергетску санацију Пете београдске гимназије

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Израда пројектаза енергетску санацију Пете београдске гимназије

IA02-Пројекат и план
79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова

Уговорена вредност:  10.750.000 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљиве понуде:
- Највиша - 10.750.000 динара без ПДВ
- Најнижа - 10.750.000 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.03.2019. године
Датум закључења уговора: 03.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: Заједничка понуда понуђача "СДВ 030" д.o.o. - ул. Шејкина бр. 19б, 11000 Београд и "ЕЛКОМС" д.o.o. - ул. Јужни булевар бр. 144/303А, 11000 Београд
Период важења уговора: од дана потписивања уговора од стране овлашћених лица до испуњења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови
Наша кућа Палилула