Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Израда пројекта за енергетску санацију за објекте Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Израда пројекта за енергетску санацију за објекте Градске општине Палилула

79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова
IA02 - Пројекат и план

Уговорена вредност:  2.483.000 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљиве понуде:
- Највиша - 2.483.000 динара без ПДВ
- Најнижа - 2.483.000 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.03.2019. године
Датум закључења уговора: 04.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: Групе понуђача: a) Асоцијације за одрживи развој, са седиштем у Вршцу, ул. Булевар ослобођења,  STIM GRADNJЕ PREDUZEĆА ZA IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, INŽENJERING, PROMET I USLUGE DRUŠTVА SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ZVEZDARA), са седиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 189, Energy Concept D.O.O. Novi Sad,  са седиштем у Новом Саду, ул. Тихомира Остојића бр. 4
Период важења уговора: од дана потписивања уговора од стране овлашћених лица до испуњења свих уговорних обавеза

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови