Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање пијаца на територији Градске општине Палилула, бр. 19-61


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови
Текуће одржавање пијаца на територији Градске општине Палилула, бр. 19-61
 
ОРН: IA 23 - Ремонт и поправка

Уговорена вредност: 1.592.470,00  динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 
Понуђена цена код прихватљивих понуда: 
- Највиша - 1.592.470,00  динара без ПДВ

- Најнижа -  1.592.470,00  динара без ПДВ
Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2019. године
Датум закључења уговора: 15.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: "ПЕТРОЛИНЕ ПЛУС" д.о.о. - ул. Јасмина бр. 38, Београд са подизвођачем "НОВИ ГРАД – ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. - ул. Јасмина бр. 38, Београд 
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови