Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Таблет рачунари за најбоље ученике

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

Таблет рачунари за најбоље ученике

30213200 - Таблет рачунари

Уговорена вредност: 4.916.250,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2

Понуђена цена:
- Највиша - 4.916.250,00  динара без ПДВ
- Најнижа - 3.829.500,00  динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих:
- Највиша - 4.916.250,00  динара без ПДВ
- Најнижа - 4.916.250,00 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.03.2019. године
Датум закључења уговора: 11.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: "I.Q" d.o.o., са седиштем у Новом Саду, ул. Данила Киша бр. 15
Период важења уговора: од дана потписивања овлашћених представника уговорних страна до извршења уговорних обавеза

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови