Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина бр. 19- 57
 

ОРН: AI23 - Ремонт и поправка

Уговорена вредност: 20.833.333  динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
 
- Највиша јединична вредност – 1.502.065  динара без ПДВ
- Најнижа јединична вредност – 1.502.065 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.04.2019. године
Датум закључења уговора: 23.04.2019. године
Основни подаци о добављачу: "ПЕТРОЛИНЕ ПЛУС" д.о.о. - ул. Јасмина бр. 38, Београд, са подизвођачем "НОВИ ГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. - ул. Јасмина бр. 38, Београд
Период важења уговора: од дана потписивања до 31.12.2019. године

Председника комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови