Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Рушење зграде у Сланцима бр. 19-60

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Рушење зграде у Сланцима бр. 19-60

ОРН:
45100000
45110000      Припрема градилишта
 Рушење и разбијање зграда; земљани радови

Уговорена вредност: 9.960.600,40 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- Највиша - 9.960.600,40 динара без ПДВ
- Најнижа - 9.960.600,40 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.04.2019. године
Датум закључења уговора: 23.04.2019. године

Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "Мис маг" д.о.о. - ул. Вождовачки кружни пут бр. 9 11000 Београд и "Стенеми градња" д.о.о. - ул. Љубише Миодраговића бр. 33 11000 Београд.
Период важења уговора: од данa потписивања овлашћених представника уговорних страна до испуњења уговором предвиђених обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови