Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање просторија објеката ГО Палилула бр. 19 - 55


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови
 

Текуће  одржавање просторија објеката ГО Палилула бр. 19 - 55
 
ОРН: AI23 - Ремонт и поправка

Уговорена јединична цена радова: 215.658 динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда:3

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
 
Највиша јединична цена радова – 527.530 динара без ПДВ
Најнижа јединична цена радова – 215.658 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.04.2019. године
Датум закључења уговора 06.05.2019. године
Основни подаци о добављачу: ЈАДРАН ДОО БЕОГРАД, са седиштем у  Београду, ул. Корнатска бр. 2, 
Период важења уговора: од дана потписивања до 31.12.2019. године 

                                     Председника комисије за јавне набавке   

                                                      Mилош Алексић, с.р.

Палилула линкови