Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине ПалилулаНазив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Текуће одржавање основних школа на територији Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45330000 - водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 - столарски радови и уградња столарије
45442100 – бојадерски радови

Уговорена вредност: 25.000.000,00  динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена јединична цена: 
Највиша - 852.628,00  динара без ПДВ
Најнижа -  798.240,00  динара без ПДВ

Понуђена јединична цена код прихватљивих понуда: 
Највиша - 852.628,00  динара без ПДВ
Најнижа -  798.240,00  динара без ПДВ


Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.04.2019. године
Датум закључења уговора: 17.05.2019. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача STIM GRADNJA d.o.o. - ул. Устаничка бр. 189, Београд и "Emporion company" d.o.o. - ул. Ваљевског одреда бр. 82, Београд
Период важења уговора: до испуњења свих уговорних обавеза

                                   Председник комисије за јавне набавке
                                              Милош Алексић, с.р.
 

Палилула линкови