Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови 
Предмет јавне набавке:
Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
45442100 - Бојадерски радови
45453100 - Радови на реновирању
45421148 - Уградња улазних врата
45421160 - Браварски радови
45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "економски најповољнија понуда" применом следећег критеријума:
Понуђена цена 70 пондера
Рок извођења радова 30 пондера
 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на интернет адреси - www.palilula.org.rs, на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs  
 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошиљком или лично на  адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова – Уређење улаза стамбених зграда на територији ГО Палилула – не отварати». Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу предата до датума 03.07.2019. године најкасније до 11.00 сати.
 

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 03.07.2019. године у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији Наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.
 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Милош Алексић,  телефон 011/3347-812;  mail: mspasojevic@palilula.org.rs 
                            
                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић,с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: Конкурсна документација

Палилула линкови