Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Грађевински материјал

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Грађевински материјал

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак, обликован по партијама

Грађевински материјал
Партија 1 - Грађевински материјал за избегла и  интерно расељена лица
Партија 2 - Грађевински материјал за поправку кућа на сеоским домаћинствима

44100000 - Грађевински материјали и припадајући производи

ПРЕУЗМИТЕ: јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови