Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Чишћење канала на територији Градске општине Палилула


Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
Врста предмета: Радови

 
Предмет јавне набавке:
Чишћење канала на територији Градске општине Палилула
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45111240 - Радови на дренажи терена

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "најнижа понуђена цена"
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна: Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца, на интернет адреси - www.palilula.org.rs , на Порталу јавних набавки - www.portal.ujn.gov.rs  
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службетериторијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добитиисправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у писаној форми препорученом пошиљком или лично на  адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова – Чишћење канала на територији Градске општине Палилула  – не отварати». Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу предата до датума 14.06.2019. године најкасније до 11.00 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 14.06.2019. године у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала.
 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.
 

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Милош Алексић,  телефон 011/3347-812  
mail: akovac@palilula.org.rs 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Милош Алексић, с.р.

ПРЕУЗМИТЕ: Конкурсна документација

Палилула линкови