Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Čišćenje kanala na teritoriji Gradske opštine Palilula


Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs 
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
Vrsta predmeta: Radovi

 
Predmet javne nabavke:
Čišćenje kanala na teritoriji Gradske opštine Palilula
 

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE:  

45111240 - Radovi na drenaži terena

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 
Izbor napovoljnije ponude naručilac će vršiti primenom kriterijuma "najniža ponuđena cena"
Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna
dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti kod Naručioca, na internet adresi - www.palilula.org.rs , na Portalu javnih nabavki - www.portal.ujn.gov.rs  
Adresa i internet adresa državnog organa ili organizacije, odnosno organa ili službeteritorijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobitiispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl:
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede. 
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. 
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.  
 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuđači podnose ponude u pisanoj formi preporučenom pošiljkom ili lično na  adresu - Gradska opština Palilula, Takovska 12, 11000 Beograd, s naznakom «Ponuda za javnu nabavku radova – Čišćenje kanala na teritoriji Gradske opštine Palilula  – ne otvarati». Ponuda se smatra blagovremenom ako je naručiocu predata do datuma 14.06.2019. godine najkasnije do 11.00 sati.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno dana 14.06.2019. godine u 12.00 sati na adresi - Gradska opština Palilula, Takovska 12, Beograd, prvi međusprat, velika sala.
 

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Prisutni predstavnici ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda, moraju komisiji naručioca podneti ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu preduzeća koje je zavedeno i datirano.
 

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci biće doneta u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt: Miloš Aleksić,  telefon 011/3347-812  
mail: akovac@palilula.org.rs 
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE
Miloš Aleksić, s.r.

PREUZMITE: Konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа