Beograd

Јавни позив за пријављивање интерно расељених лица са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 06.06.2019. године, донела је одлуку о расписивању

Ј А В Н О Г  П О З И В А

за пријављивање интерно расељених лица (ИРЛ)

са територије Градске општине Палилула

за доделу помоћи у грађевинском материјалу

 

Право на помоћ могу да остваре породице интерно расељена лица  (ИРЛ) са боравиштем / пребивалиштем на подручју Општине, које поседују започет и недовршен стамбени објекат који се налази у таквом степену изграђености да не испуњава ни најосновније услове за  боравак и становање.

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима док су расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства, која имају пребивалиште/ боравиште на територији Градске општине Палилула, укључујући и чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за завршетак или адаптацију стамбеног објекта.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи до 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара) са ПДВ-ом, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стотинуосамдесетчетирихиљадединара) са ПДВ-ом, по породичном домаћинству корисника .       Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште / боравиште на територији Општине и то: за изградњу/ реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу / доградњу санитарног чвора, уградњу / замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење / замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Подносилац пријаве на Jавни позив за доделу помоћи и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује легитимацију интерно расељеног лица;
 2.  да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/ пребивалиште на територији Општине, у моменту објављивања Јавног позива;
 3. да је непокретност са којом подносилац пријаве конкурише за доделу помоћи у својини подносиоца пријаве 1/1, или у сусвојини/ заједничкој својини подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 4. да је непокретност из тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности и то као:
 • непокретност која је преузета из земљишних књига или
 • непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
 • непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или
 • непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката; 
 1. да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили, обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
 3. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим непокретности за коју тражи помоћ у грађевинском материјалу;
 4.  да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 5.  да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД са ПДВ-ом;

    11.  да су подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства смештени у колективном центру/ неадекватном приватном смештају;

    12.  да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

    13.   предност имају објекти који се налазе на територији Општине.

Непокретност за коју се тражи помоћ, а која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња (важећа Информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности за коју се тражи помоћ мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола.

Уз пријаву на Јавни позив подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (Напомена: обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
 3. Фотокопију личне карте (обе стране), односно очитану личну карту ако је у питању биометријска лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
 4. Изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, осим предметне непокретности; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбене потребе;
 5. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

         -  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код  надлежног органа ;

         -   за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

 1. Доказ о приходима:
  • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
  • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
  • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе по основу пензије, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 2. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, а уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6. (докази о приходима);
 3. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 4. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 5.  Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 6. За једнородитељску породицу прилаже се:
  • потврда о смрти брачног друга;
  • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 7. Потврду надлежног органа / организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 8. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 9. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно за озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 10. Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности, најкасније до доношења Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.

       Сви докази се подносе у фотокопији, а Комисија може од подносиоца пријаве да тражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава које се оверавају код надлежног органа, могу бити предмет провере од стране Комисије.

Збирни образац изјаве, у смислу доказа из тачке 4. обавезан је за подносиоца пријаве и исти мора бити оверен код Јавног бележника /налази се уз образац пријаве/.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 47 дана од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама и на сајту Општине, односно у периоду: 17.06.2019. године -  02.08. 2019. године.

Обрасци пријаве и изјаве се могу преузети у ГО Палилула: на писарници- шалтер 1. у приземљу, у канцеларији повереништва за избеглице на 3. међуспрату, соба 50, или скинути са сајта Општине.

Пријаве са документацијом се подносе Градској општини Палилула, Ул. Таковска бр 12, Београд- поштом или лично, искључиво преко писарнице Општине уз назнаку: за Комисију за доделу помоћи у грађевинском материјалу.

Све информације о овом Јавном позиву налазе се на сајту ГО Палилула, а за додатне информације контакт особе су: Тодор Шљивар - повереник за избеглице, Крстић Славица и Нешковић Јована – службеници у повереништву за избеглице, на тел: 3236-491 и 3236-221/ лок. 111, 214 и 657.

ПРЕУЗМИТЕ: Јавни позив и пратећа документација

                                                                                                                                                                                 

 

                                  

Палилула линкови