Beograd

Javni poziv za prijavljivanje interno raseljenih lica sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u građevinskom materijalu

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije, a u vezi Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu dodelom pomoći namenjene za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Gradske opštine Palilula, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica (IZB) i interno raseljenih lica (IRL) sa boravištem/ prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula (u daljem tekstu: Komisija), na svojoj sednici, održanoj dana 06.06.2019. godine, donela je odluku o raspisivanju

J A V N O G  P O Z I V A

za prijavljivanje interno raseljenih lica (IRL)

sa teritorije Gradske opštine Palilula

za dodelu pomoći u građevinskom materijalu

 

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice interno raseljena lica  (IRL) sa boravištem / prebivalištem na području Opštine, koje poseduju započet i nedovršen stambeni objekat koji se nalazi u takvom stepenu izgrađenosti da ne ispunjava ni najosnovnije uslove za  boravak i stanovanje.

Pomoć može biti dodeljena interno raseljenim licima dok su raseljeništvu i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, koja imaju prebivalište/ boravište na teritoriji Gradske opštine Palilula, uključujući i članove njihovog porodičnog domaćinstva, a kojima je pomoć neophodna za završetak ili adaptaciju stambenog objekta.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala neophodnog za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, pri čemu maksimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi do 550.000,00 (slovima: petstotinapedesethiljadadinara) sa PDV-om, a minimalna vrednost jednog paketa građevinskog materijala iznosi RSD 184.000,00 (slovima: stotinuosamdesetčetirihiljadedinara) sa PDV-om, po porodičnom domaćinstvu korisnika .       Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnog domaćinstva korisnika koji imaju prebivalište / boravište na teritoriji Opštine i to: za izgradnju/ rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju / dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju / zamenu zidnih i  podnih  obloga,  stolarije,  fasade, malterisanje  i uvođenje / zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju, a kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu pomoći i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da je podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 2.  da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/ prebivalište na teritoriji Opštine, u momentu objavljivanja Javnog poziva;
 3. da je nepokretnost sa kojom podnosilac prijave konkuriše za dodelu pomoći u svojini podnosioca prijave 1/1, ili u susvojini/ zajedničkoj svojini podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 4. da je nepokretnost iz tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata; 
 1. da je nepokretnost iz tačke 3. upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz tačke 3. ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 3. da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti za koju traži pomoć u građevinskom materijalu;
 4.  da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5.  da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD sa PDV-om;

    11.  da su podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/ neadekvatnom privatnom smeštaju;

    12.  da podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;

    13.   prednost imaju objekti koji se nalaze na teritoriji Opštine.

Nepokretnost za koju se traži pomoć, a koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća Informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti za koju se traži pomoć mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola.

Uz prijavu na Javni poziv podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

 1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (Napomena: obavezno za podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice);
 3. Fotokopiju lične karte (obe strane), odnosno očitanu ličnu kartu ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 4. Izjavu overenu kod nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji; da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe;
 5. Dokaz o stambenoj situaciji podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

         -  za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova - izjava overena kod  nadležnog organa ;

         -   za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru - potvrda poverenika;

 1. Dokaz o prihodima:
  • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja;
  • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
  • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
 2. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina - dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 6. (dokazi o prihodima);
 3. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 4. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 5.  Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 6. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
  • potvrda o smrti bračnog druga;
  • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
  • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
  • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 7. Potvrdu nadležnog organa / organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 8. List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 9. Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 10. Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti, najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

       Svi dokazi se podnose u fotokopiji, a Komisija može od podnosioca prijave da traži i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava koje se overavaju kod nadležnog organa, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

Zbirni obrazac izjave, u smislu dokaza iz tačke 4. obavezan je za podnosioca prijave i isti mora biti overen kod Javnog beležnika /nalazi se uz obrazac prijave/.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u roku od 47 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnim tablama i na sajtu Opštine, odnosno u periodu: 17.06.2019. godine -  02.08. 2019. godine.

Obrasci prijave i izjave se mogu preuzeti u GO Palilula: na pisarnici- šalter 1. u prizemlju, u kancelariji povereništva za izbeglice na 3. međuspratu, soba 50, ili skinuti sa sajta Opštine.

Prijave sa dokumentacijom se podnose Gradskoj opštini Palilula, Ul. Takovska br 12, Beograd- poštom ili lično, isključivo preko pisarnice Opštine uz naznaku: za Komisiju za dodelu pomoći u građevinskom materijalu.

Sve informacije o ovom Javnom pozivu nalaze se na sajtu GO Palilula, a za dodatne informacije kontakt osobe su: Todor Šljivar - poverenik za izbeglice, Krstić Slavica i Nešković Jovana – službenici u povereništvu za izbeglice, na tel: 3236-491 i 3236-221/ lok. 111, 214 i 657.

PREUZMITE: Javni poziv i prateća dokumentacija

                                                                                                                                                                                 

 

                                  

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа