Beograd

Јавни позив за пријављивање избеглица са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије, усвојеног на седници Комисије од  06.06.2019. године, а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула у Београду, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем / пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 06.06.2019. године, донела је одлуку о расписивању

Ј А В Н О Г  П О З И В А

за пријављивање избеглица (ИЗБ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица (у даљем тексту: ИЗБ) са важећим избегличким легитимацијама и боравиштем на територији ГО Палилула, лица која су имала избеглички статус и исти су укинула, а имају регулисано пребивалиште на територији Палилуле, а притом поседују започет и недовршен стамбени објекат који се налази у таквом степену изграђености да не испуњава најосновније услове за боравак и становање, а неопходна им је помоћ у грађевинском материјалу да исти заврше и  побољшају своје услова становања.

 Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара) са ПДВ-ом, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (словима: стотинуосамдесетчетирихиљадединара) са ПДВ-ом, по породичном домаћинству корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава ИЗБ који имају пребивалиште / боравиште на територији Општине и то: за изградњу / реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу / доградњу санитарног чвора, уградњу / замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење / замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне жи-вотне услове за употребу и становање.

Подносилац пријаве на Јавни позив, као и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуњавају следеће услове:

1. Да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или да им је статус избеглице престао јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за подносиоца пријаве, а за чланове његовог породичног домаћинства само уколико су имали или имају статус избеглице);

2. Да имају пријављено пребивалиште/ боравиште на територији ГО Палилула;

3. Да је непокретност са којом подносилац пријаве конкурише за доделу помоћи у својини подносиоца пријаве, или у сусвојини или заједничкој својини подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;

4. Да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности као:

  -непокретност која је преузета из земљишних књига;

  -непокретност изграђена пре доношења прописа о градњи;

  -непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола;

  -непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

5. Да је непокретност из тачке 3. уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:

 • забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 • забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 • друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;

6.  Да непокретност из тачке 3. не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

7.  Да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. Да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности са којом конкуришу за помоћ;

9.  Да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

10.  Да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције  у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 динара са ПДВ-ом;

11. Да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

12. Да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;

13. Да се непокретност за коју траже помоћ налази на територији Оштине.

Непокретност из тачке 3. која је уписана у катастру непокретности као непокретност  изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изгра ђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет  овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је  на земљишту на коме се налази дозвољена индииндивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности за коју се тражи помоћ у грађевинском материјалу мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола.

Уз пријаву на Јавни позив подносилац пријаве у обавези је да достави следеће доказе:

 1.  Попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (Напомена: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 5. Изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 6. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
 •  за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;
 •  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;
 1.     Доказ о приходима:
 • Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе; у случају да подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању; уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању потребно је доставити доказе наведене у тачки 7) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 5.    За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико  се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену подносилац пријаве није засновао  брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је  настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;  
 2. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 3.   Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији);
 4. Доказ о легализацији, односно озакоњењу непокретности, најкасније до доношења  Одлуке, а по позиву Комисије за доставу наведеног доказа.
 5. Фотографију објекта - пожељно, уколико је подносилац пријаве у могућности да је  обезбеди.

Поред доказа потребних по Јавном позиву који се подносе у фотокопији, Комисија може од подносиоца пријаве да тражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава које се оверавају код надлежног органа могу бити предмет провере од стране Комисије.

Збирни образац изјаве, у смислу доказа из тачке 5. Јавног позива обавезан је за подносиоца пријаве и исти мора бити оверен код Јавног бележника /налази се уз образац пријаве/.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 47 дана од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама и на интернет презентацијама Општине и Комесаријата, односно у периоду: 17.06.2019. године до  02.08.2019. године.

Обрасци пријаве и изјаве се могу преузети у ГО Палилула: на писарници - шалтер 1. у приземљу, у канцеларији повереништва за избеглице на 3. међуспрату, соба 50, или скинути са сајта Општине.

Пријаве са документацијом се подносе Градској општини Палилула, Ул. Таковска бр 12, Београд - поштом или лично, искључиво преко писарнице Општине уз назнаку: за Комисију за доделу помоћи у грађевинском материјалу.

Све информације о овом Јавном позиву налазе се на сајту ГО Палилула, а за додатне информације контакт особе су: Тодор Шљивар - повереник за избеглице, Крстић Славица и Нешковић Јована- службеници у повереништву за избеглице, тел: 3236-491 и 3236-221/ лок. 111, 214 и 657.

ПРЕУЗМИТЕ: Јавни позив и пратећу документацију

Палилула линкови