Beograd

Препорука Градског завода за јавно здравље за предузимање превентивних мера у циљу заштите здравља становништва на подручју угроженом поплавама

Имајући у виду обим последица насталих након великих количина падавина на делу територије града Београда, на левој обали Дунава, као и обиме предузетих активности на асанацији терена и времену потребном да се санитарно-хигијенски и други услови доведу у редовне прилике, а у циљу заштите здравља становништва, доносимо меру да из превентивних разлога воду из мреже београдског водовода у насељима Котеж и Борча не треба користити за пиће и припрему хране.

Вода из водоводног система се може користити за санитарно-хигијенске потребе (одржавање хигијене тела и просторија,тоалете и др).

Преко ЈКП Београдски водовод и канализација и других комуналних служби вода за пиће и припрему хране ће се становништву обезбедити преко аутоцистерни намењених за ту сврху. За пиће се може се користити и вода из других безбедних извора као што су флаширане воде.

Не користити воду за пиће из индивидуалних водних објеката (бунара) или чесми са изворским водама, с обзиром на то да нису под сталним стручним надзором у погледу лабораторијске контроле и дезинфекције воде.

Мера забране коришћења воде за пиће ће остати на снази до успостављања редовних санитарно-хигијенских и епидемиолошких прилика на угроженом подручју.

Стручне службе Градског завода за јавно здравље Београд ће наставити са ванредним, пооштреним епидемиолошким и санитарно-хигијенским надзором на угроженом подручју.

Палилула линкови