Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Излет за ђаке генерације основних школа са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услугe

Предмет јавне набавке:
Набавка услуга - Излет за ђаке генерације основних школа са територије Градске општине Палилула број 19-35

63516000- услуге организације путовања  

ПРЕУЗМИТЕ: Јавни позив и конкурсна документација

Палилула линкови
Наша кућа Палилула