Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Чишћење канала на територији Градске општине Палилула

На основу члана 36. став 1 тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и 68/15)

НАРУЧИЛАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

 Београд, Таковска 12

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови
Oпис предмета набавке: Чишћење канала на територији Градске општине Палилула
Назив и ознака из општег речника набавке: 45111240 - Радови на дренажи терена

ПРЕУЗМИТЕ: Обавештење и конкурсну документацију

 

Палилула линкови