Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Čišćenje kanala na teritoriji Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi

Čišćenje kanala na teritoriji Gradske opštine Palilula

ORN: 45111240 - Radovi na drenaži terena

Ugovorena vrednost: 4.982.944  dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 5.186.500  dinara bez PDV-a
- Najniža - 4.982.944  dinara bez PDV-a

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 17.06.2019. godine
Datum zaključenja ugovora: 02.07.2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: Grupe ponuđača: PRIVREDNO DRUŠTVO BAJIĆI KOP DOO, BORČA, sa sedištem u Beogradu - Palilula, ul. Ustavska br. 11, lamela 1, stan 1, PRIVATNO TRGO - GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE SABA - BELČA DOO, PREŠEVO, sa sedištem u Preševu, ul. Salvador Aljende br.22

Period važenja ugovora: do završetka ugovornih obaveza.

Predsednik komisije za javne nabavke    

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа