Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Студијска посета волонтера са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услугe

Предмет јавне набавке:
Набавка услуга - Студијска посета волонтера са територије Градске општине Палилула 63516000- услуге организације путовања  


ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови