Beograd

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
-Председник општине-
Број: 061-399/2019-I-8
09.07.2019. године
Б е о г р а д

Председник Градске општине Палилула, на основу члана 39. став 1. тачка 4., а у вези члана 38. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 87/18) и члана 47. Статута Градске општине Палилула ("Сл.лист града Београда" бр. 43/08, 16/10 и 35/13), на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула од 09.07.2019. године, донео је

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. На основу процене и предлога Штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Палилула да део територије општине Палилула више није угрожен настанком ванредне ситуације - поплаве, УКИДА СЕ ванредна ситуација проглашена Одлуком Председника Градске општине Палилула, бр.061-363/2019-I-8 од 24.06.2019. године, на делу територије Градске општине Палилула и то у насељу Борча, Овча, Крњача, Котеж и Падинска Скела, због престанка опасности односно потребе за спровођењем мера заштите и спасавања од елементарне непогоде.


2. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији Градске општине Палилула, на огласној табли у приземљу зграде општине, у медијима и доставити је службама - субјектима на територији општине.


3. Ова одлука ступа на снагу одмах.

 

Палилула линкови