Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Чишћење канала на територији Градске општине Палилула 19-72

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Чишћење канала на територији Градске општине Палилула 19-72 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда а на основу Одлуке председника општине о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Палилула бр. 061-363/2019-I-8 од 24.06.2019. године и Наредбе Штаба за ванредне ситуације бр. 031-2432/2019 од 24.06.2019. године у циљу отклањања последица насталих услед обилних кишних падавина

ОРН: 45111240 - Радови на дренажи терена

Уговорена вредност: 1.648.112  динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Најнижа - 1.648.112  динара без ПДВ
Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.07.2019. године
Датум закључења уговора: 05.07.2019. године
Основни подаци о добављачу: Групa понуђача: PRIVREDNO DRUŠTVO BAJIĆI KOP DOO, BORČA, са седиштем у Београду - Палилула, ул. Уставска бр. 11, ламела 1, стан 1 и PRIVATNO TRGO - GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE SABA - BELČA DOO, PREŠEVO, са седиштем у Прешеву, ул. Салвадор Аљенде бр.22
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови