Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање вртића на територији Градске општине Палилула

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

45330000 - водоинсталатерски  и санитарни радови
45421000 - столарски радови и уградња столарије
45442100 – бојадерски радови

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови