Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Замена мобилијара за игру у вртићима

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Замена мобилијара за игру у вртићима

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

37535200 - опрема за дечија игралишта
45000000 - грађевински радови

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови