Beograd

JAVNI POZIV za prijavljivanje interno raseljenih lica (IRL) sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u dohodovnim aktivnostima

Na osnovu čl.11. Pravilnika o radu Komisije (br. 061-291/2016-I-8/2019-2), a u vezi Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći interno raseljenim licima kroz dodelu dohodovnih aktivnosti, zaključenog   između Gradske opštine Palilula u Beogradu i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, br. 404-324/2019-I-8 od 29.05.2019. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u ekonomskom osnaživanju porodičnih domaćinstava interno raseljenih lica (IRL) sa boravištem/ prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula, kroz nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj i drugoj oblasti (u daljem tekstu: Komisija), na svojoj sednici, održanoj dana 12.07.2019. godine, donela je odluku o raspisivanju

JAVNOG  POZIVA
za prijavljivanje interno raseljenih lica (IRL)
sa teritorije Gradske opštine Palilula
za dodelu pomoći u dohodovnim aktivnostima

Pravo na pomoć za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu (u daljem tekstu: IRL) kroz dohodovne aktivnosti, odnosno za nabavku i dodelu dobara za pokretanje, razvoj i unapređenje ovih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj i drugoj oblasti mogu da ostvare porodice IRL koje imaju prebivalište/ boravište na teritoriji GO Palilula, a potrebna im je pomoć za poboljšanje uslova života.

Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva  treba da ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje  legitimaciju interno raseljenog lica;
2. da imaju boravište / prebivalište na teritoriji Gradske opštine Palilula u Beogradu, u momentu objavljivanja  ovog javnog poziva;
3. da nisu uključeni u neki drugi program / projekat stambenog zbrinjavanja ili poboljšanje uslova života kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
4. da nisu korisnici pomoći u projektima poboljšanja uslova života više od tri puta (uključujući i ovaj javni poziv);
5. ukoliko su bili korisnici pomoći u poboljšanju uslova života da su isti namenski koristili;
6. da imaju radno sposobne članove domaćinstva i potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi pomoć;
7. da je aktivnost za koju je pomoć tražena od značaja za egzistenciju porodice;
8. da ima preduslove za obavljanje delatnosti za koju traži pomoć:
• Za poljoprivrednu delatnost i stočarstvo, da je vlasnik ili zakupac zemljišta i/ili pomoćnih objekata;
• Za zanatsku ili uslužnu delatnost, da je vlasnik ili zakupac prostora u kome će obavljati delatnosti
• Za druge delatnosti u skladu sa delatnošću navedenoj u prijavi.

Uz popunjenu prijavu, podnosilac (IRL) je dužan da dostavi i sledeću dokumentaciju:

1. Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
2. Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (NAPOMENA: obavezno za podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljena lica);
3. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane, ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);
4. Izjavu overenu kod nadležnog organa overe da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu uključeni u neki drugi program / projekat stambenog zbrinjavanja ili poboljšanja uslova života kroz dohodovne aktivnosti, u tekućoj godini;
5. Dokaz o prihodima:
-  Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene  članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac prijave nezaposleni i da nema prihode;
- Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv - za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
- Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog javnog poziva ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije - potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
6. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 - 26 godina - dokaz o školovanju (potvrda nadležne obrazovne insistucije o školovanju), ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju - dokaze navedene u tački 5.) ovog stava (dokazi o prihodima);
7. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju - Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
8. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju - Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
9. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
- potvrda o smrti bračnogdruga;
- rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
- izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
- presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
10. Potvrda prethodnog poslodavca, fotokopija radne knjižice ili izjava overena kod nadležnog organa overe da lice ima potrebno znanje i veštinu za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovne aktivnosti na koju se odnosi pomoć;
11. Potvrda da je podnosilac prijave/korisnik prošao obuku za izradu poslovnih planova ili obuku Nacionalne službe za zapošljavanje;
12. Dokaz da ima registrovanu delatnost;
13. Dokaz da pokreće aktivnost:
(1) da je registrovao i pokreće novu aktivnost,
(2) izjava da pokreće aktivnost (ako nije registrovao novu aktivnost koju pokreće)

Pored  napred navedenih dokaza, Komisija za izbor korisnika može od podnosioca  prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti  potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.
Prijava sa dokumentacijom podnosi se u roku od 47 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu i oglasnim tablama GO Palilula, i to u periodu od 15.07.2019. - 30.08.2019. godine.

Obrazac prijave se može preuzeti u GO Palilula: na pisarnici - šalter 1.  u prizemlju Opštine, ul. Takovska 12, Beograd i u kancelariji povereništva za izbeglice na 3. međuspratu, soba 50, ili skinuti sa sajta Opštine.

Svi dokazi se podnose u fotokopiji, a Komisija može, prilikom obrade prijave, tražiti i dodatnu proveru priložene dokumentacije putem uvida u originalna doku-menta.

Prijava sa dokumentacijom podnosi se Gradskoj opštini Palilula, ul. Takovska br 12, Beograd, poštom ili lično - isključivo preko pisarnice Opštine, uz naznaku: za Komisiju za dodelu pomoći u ekonomskom osnaživanju IZB i IRL kroz dohodovne aktivnosti.

Sve informacije o Javnom pozivu nalaze se na sajtu GO Palilula, a za dodatne informacije kontakt osobe u Opštini su: poverenik za izbeglice Todor Šljivar,  Slavica Krstić i Jovana Nešković- službenice u povereništvu za izbeglice, na tel: 3236-491 i 3236-221/ lok. 657, 214 i 111.

Broj: 061-291/2016-I-8 / 2019-2/1
Datum: 12.07.2019. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE
Todor Šljivar

PREUZMITE:
Prijavni obrazac
Izjava

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа