Beograd

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријављивање избеглица (ИЗБ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у доходовним активностима

На основу чл.11. Правилника o раду Комисије (бр. 061-291/2016-I-8/2019-1), а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности, закљученог   између Градске општине Палилула у Београду и Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, бр. 404-347/2019-I-8 od 02.07.2019. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у економском оснаживању породичних домаћинстава избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем/ пребивалиштем на територији Градске општине Палилула, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 12.07.2019. године, донела је одлуку о расписивању

ЈАВНОГ  ПОЗИВА
за пријављивање избеглица (ИЗБ)
са територије Градске општине Палилула
за доделу помоћи у доходовним активностима

Право на помоћ за економско оснаживање породица избеглица (у даљем тексту: ИЗБ) кроз доходовне активности, односно за набавку и доделу добара за покретање, развој и унапређење ових активности у пољопривредној, занатској, услужној и другој области могу да остваре породице ИЗБ која имају пребивалиште/ боравиште на територији ГО Палилула.

Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуњавају следеће услове:
1. да имају избеглички статус и то:
- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије,
- да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (НАПОМЕНА:  наведени услов је обавезан за подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2. да имају боравиште / пребивалиште на територији Градске општине Палилула, у моменту  објављивања  овог јавног позива;
3. да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања  кроз доходовне активности, у текућој години;
4. да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута  (укључујући и овај јавни позив);
5. уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исти наменски користили;
6. да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи помоћ;
7.  да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
8. да има предуслове за обављање делатности за коју тражи помоћ:
• За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
• За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатности
• За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

Уз попуњену пријаву, подносилац (ИЗБ) је дужан да достави и следећу документацију:

1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса, (НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство - за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
5. Изјаву оверену код надлежног органа да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм / пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
6. Доказ о приходима:
- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање,  изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац пријаве незапослени да нема приходе;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јјвни позив – за запослене чланове породичног домаћинства;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује  примања по основу пензије у Републици  Србији и/или другој држави;
7. За чланове породичног домаћинства узраста 15 - 26 година - доказ о школовању (потврда надлежне образовне инсистуције о школовању), уколико ови чланови  породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става(докази о приходима);
8. Доказ  за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
9. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10. За једнородитељску породицу прилаже се:
- потврда о смрти брачног друга;
- решење  надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца пријаве оверену код надлежног органа да се подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
11. Потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа  овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи помоћ;
12. Потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне  службе за запошљавање;
13. Доказ да има регистровану делатност;
14. Доказ да покреће активност:
(1) да је регистровао и покреће нову активност,
(2) изјава да покреће активност(ако није  регистровао нову активност коју покреће).

Поред  напред наведених доказа, Комисија за избор корисника може од подносиоца  пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности  потребних за доношење правилне и законите одлуке.
Пријава са документацијом подноси се у року од 47 дана од дана објављивања Јавног позива на сајту и огласним таблама ГО Палилула, и то у периоду од 15.07.2019. - 30.08.2019. године.

Образац пријаве се може преузети у ГО Палилула: на писарници - шалтер 1.  у приземљу Општине, ул. Таковска 12, Београд и у канцеларији повереништва за избеглице на 3. међуспрату, соба 50, или скинути са сајта Општине.

Сви докази се подносе у фотокопији, а Комисија може, приликом обраде пријаве, тражити и додатну проверу приложене документације путем увида у оригинална доку-мента.

Пријава са документацијом подноси се Градској општини Палилула, ул. Таковска бр 12, Београд, поштом или лично - искључиво преко писарнице Општине, уз назнаку: за Комисију за доделу помоћи у економском оснаживању ИЗБ и ИРЛ кроз доходовне активности.

Све информације о Јавном позиву налазе се на сајту ГО Палилула, а за додатне информације контакт особе у Општини су: повереник за избеглице Тодор Шљивар,  Славица Крстић и Јована Нешковић- службенице у повереништву за избеглице, на тел: 3236-491 и 3236-221/ лок. 657, 214 и 111.

Број: 061-291/2016-I-8 / 2019-1/1
Датум: 12.07.2019. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Тодор Шљивар

ПРЕУЗМИТЕ:
Пријавни образац
Изјава

Палилула линкови