Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке:

Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови