Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Набавка компјутерског софтвера

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка Набавка компјутерског софтвера
72268000 - Услуге набавке софтвера

Врста предмета: добра

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови