Beograd

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова - Текуће одржавање вртића на територији градске општине Палилула

Република Србија
Град Београд
Наручилац: Градска општина Палилула
Београд, Таковска бр.12    
Дана: 02.08.2019. године

Појашњење конкурсне документације за јавну набавку - радова -

Текуће одржавање вртића на територији градске општине Палилула
(бр.19-69)


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), а на упућен захтев за појашњење конкурсне документације Понуђача, достављамо Вам питања и одговоре:

ПИТАЊЕ бр. 1: "У конкурсној документацији на стр. 79/90 - Образац структуре цене Образац бр. 5,  у позицији бр.1  пише  цена радова. Да ли се мисли на цену материјала?"

ОДГОВОР: Наручилац остаје при Обрасцу структуре цена - Обрасцу бр. 5.

ПИТАЊЕ бр. 2: "Обзиром да се доста позиција у предмеру понавља у различитим сегментима, да ли је потребно да остану дуплиране позиције?
Позиције које се понављају:

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити Спецификацију у складу са Вашим питањем.

ПИТАЊЕ бр. 3: "У позицији предмера V/2 koja je димензија плочица?"

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити Спецификацију у складу са Вашим питањем.

ПИТАЊЕ бр. 4: "У позицији предмера  V/3 која је дебљина бехатон плоча?"

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити Спецификацију у складу са Вашим питањем.

ПИТАЊЕ бр. 5: "У позицији предмера V/8 која је дебљина подне решетке?"

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити Спецификацију у складу са Вашим питањем.

ПИТАЊЕ бр. 6: "У позицији предмера VIII/6 наведено је : Набавка и постављање на фасади термоизолационих плоча, Стиропор, самогасив, дебљине 5цм, масе 16-20 кг/м3, са припремом за израду термо фасаде. Стиропор плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка, по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м2 обрађене фасаде.
Обзиром да Противпожарни прописи налажу да се употребљава"камена вуна", због негоривости, да ли је дошло до грешке приликом писања ове позиције?"

ОДГОВОР: Наручилац ће изменити Спецификацију у складу са Вашим питањем.

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

 

Палилула линкови