Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Услуге набавке софтвера

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

ОРН  72268000 - Услуге набавке софтвера

Укупна уговорена вредност за понуђено добро: 4.950.000,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Најнижа - 4.950.000,00 динара без ПДВ-а
Датум доношења одлуке о додели уговора: 24.07.2019.год.
Датум закључења уговора: 31.07.2019.год.
Основни подаци о добављачу: DRUŠTVО ZA IZRADU INFORMACIONIH SISTEMA MEGA COMPUTER ENGINEERING DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), са седиштем у Београду, ул. Мис Ирбијева бр. 48 г,
 Период важења уговора:до испуњења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавнe набавке

Милош Алексић

Палилула линкови