Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Студијска посета волонтера са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Студијска посета волонтера са територије Градске општине Палилула бр.19-49

63516000 – Услуге организације путовања

Уговорена вредност: 2.396.250,00 динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 2
Понуђена  цена понуде:
-Највиша  2.428.566,00
-Најнижа   2.396.250,00

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /
Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.07.2019.године
Датум закључења уговора: 05.08.2019.године
Основни подаци о добављачу: "BEOSONIC"d.o.o., ул Црвених храстова бр. 2, Београд,  
Рок извршења услуге је до извршења свих уговорних обавеза.

Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић

Палилула линкови