Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Studijska poseta volontera sa teritorije Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: usluga

Za dobra i usluge: opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke

Studijska poseta volontera sa teritorije Gradske opštine Palilula br.19-49

63516000 – Usluge organizacije putovanja

Ugovorena vrednost: 2.396.250,00 dinara bez PDV-a
Kriterijum za dodelu ugovora: "najniža ponuđena cena"
Broj primljenih ponuda: 2
Ponuđena  cena ponude:
-Najviša  2.428.566,00
-Najniža   2.396.250,00

Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /
Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 19.07.2019.godine
Datum zaključenja ugovora: 05.08.2019.godine
Osnovni podaci o dobavljaču: "BEOSONIC"d.o.o., ul Crvenih hrastova br. 2, Beograd,  
Rok izvršenja usluge je do izvršenja svih ugovornih obaveza.

Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа