Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуга

Пројекат за инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Плилула

ОРН:
79421200 - Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова  
IA02 - Пројекат и план

Уговорена вредност: 2.946.000 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
- Највиша - 2.946.000 динара без ПДВ
- Најнижа - 2.946.000динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.07.2019. године
Датум закључења уговора: 05.08.2019. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "ROAD DESING" d.o.o. ул. Кулина Бана бр. 8/L1, 11050 Београд- Звездара и  "ГЕОПУТ" д.o.o. ул. Томе Росандића бр. 2, 11000 Београд
Период важења уговора: до извршења свих уговорних обавеза

Председник комисије за јавне набавке

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови