Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Излет за ђаке генерације основних школа са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Набавка услуга - Излет за ђаке генерације основних школа са територије Градске општине Палилула

63516000 - Услуге организовања путовања

Уговорена вредност: 1.657.000,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена:
- Највиша - 1.657.000,00 динара без ПДВ
- Најнижа - 1.657.000,00 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.07.2019. године
Датум закључења уговора: 11.07.2019. године
Основни подаци о добављачу: "BEOSONIC" d.o.o. - ул. Црвених храстова бр. 2, 11000 Београд - Чукарица
Период важења уговора: до извршења услуге

Председник Комисије за јавне набавке

Милош Алексић

Палилула линкови