Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Школски прибор за полазнике основног образовања

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска бр.12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Предмет јавне набавке:

Школски прибор за полазнике основног образовања

18934000 – Торбице за прибор
30192130 - Графитне оловке
22815000 - Свеске

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови