Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-Замена мобилијара за игру у вртићима бр. 19-63

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs 
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Замена мобилијара за игру у вртићима бр. 19-63
 
ОРН:  37535200 - опрема за дечија игралишта
45000000 - грађевински радови

Уговорена вредност: 30.660.215,00  динара без ПДВ 
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1

Понуђена цена:
 
- Највиша вредност – 30.660.215,00  динара без ПДВ
- Најнижа вредност – 30.660.215,00  динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.08.2019. године
Датум закључења уговора: 23.08.2019. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: CITADELA CONSTRUCTION d.o.o. Београд - Борча, Палилула - ул. Братства и јединстава бр.105 б, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE JUPROM D.O.O. ŠABAC, ул. Васе Пелагића бр. бб, Шабац и НОВИ ГРАД - ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о., ул. Јасмина бр. 38, Београд
Период важења уговора: 120 дана од дана увођења у посао. 

Председника комисије за јавне набавке
Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови