Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови

Предмет јавне набавке:

Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула


ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови