Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Рачунарска опрема – обликована по партијама

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Добра

Предмет јавне набавке:

Рачунарска опрема – обликована по партијама
1. Рачунарска опрема
2. Делови за рачунаре
3. Штампачи
4. Мреже

30230000 - Рачунарска опрема
30237000 - Делови, прибор и материјал за рачунаре
30232110 - Ласерски штампачи
30216110 - Скенери за рачунаре

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови