Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра

Новогодишњи пакетићи за децу са територије ГО Палилула

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови