Beograd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Излети за пензионере са територије Градске општине Палилула
ОРН: 63516000 Услуге организовања путовања

ПРЕУЗМИТЕ: Позив и конкурсну документацију

Палилула линкови