Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЧИШЋЕЊЕ РЕЧНИХ СЕДИМЕНАТА У РУКАВЦУ АДА ХУЈА

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

ЧИШЋЕЊЕ РЕЧНИХ СЕДИМЕНАТА У РУКАВЦУ АДА ХУЈА

ОРН: 45111240 - Радови на дренажи терена

Уговорена вредност: 14.887.250,00  динара без ПДВ-а
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 14.887.250,00  динара без ПДВ-a
- Најнижа - 14.887.250,00  динара без ПДВ-a
Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.11.2019. године
Датум закључења уговора: 14.11.2019. године
Основни подаци о добављачу: "ХИДРО - БАЗА" д.o.o., са седиштем у Београду, ул. Патриса Лумумбе бр. 6
Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    
Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови