Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Инвестиционо одржавање некатегорисаних путева на територији Градске општине Палилула  бр. 19-62

45454000 - Радови на реконструкцији
45454100 - Радови на обнови

Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда "
Број примљених понуда: 1

Уговорена вредност радова: 124.766.905.82 динара без ПДВ

Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 124.766.905.82 динара без ПДВ
- Најнижа - 124.766.905.82 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.11.2019. године
Датум закључења уговора: 27.11.2019. године

Основни подаци о добављачу:    Група понуђача: "RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA" d.o.o. са седиштем у Београду - Земун, ул. Горана Ковачевића бр. 23, ЈКП "БЕОГРАД - ПУТ" са седиштем у Београду, ул. Драгослава Срејовића бр. 8а,  и "AB CONSTRUCT TEAM" d.o.o. са седиштем у Београду - Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 44а/17.
Период важења уговора: до извршења свих уговорених обавеза


Председник Комисије за јавну набавку

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови