Beograd

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta predmeta: Radovi

Investiciono održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji Gradske opštine Palilula  br. 19-62

45454000 - Radovi na rekonstrukciji
45454100 - Radovi na obnovi

Kriterijum za dodelu ugovora: "ekonomski najpovoljnija ponuda "
Broj primljenih ponuda: 1

Ugovorena vrednost radova: 124.766.905.82 dinara bez PDV

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:
- Najviša - 124.766.905.82 dinara bez PDV
- Najniža - 124.766.905.82 dinara bez PDV

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.11.2019. godine
Datum zaključenja ugovora: 27.11.2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču:    Grupa ponuđača: "RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA" d.o.o. sa sedištem u Beogradu - Zemun, ul. Gorana Kovačevića br. 23, JKP "BEOGRAD - PUT" sa sedištem u Beogradu, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a,  i "AB CONSTRUCT TEAM" d.o.o. sa sedištem u Beogradu - Novi Beograd, ul. Bulevar Zorana Đinđića br. 44a/17.
Period važenja ugovora: do izvršenja svih ugovorenih obaveza


Predsednik Komisije za javnu nabavku

Miloš Aleksić, s.r.

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа