Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Održavanje higijene i pomoćni poslovi

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

Održavanje higijene i pomoćni poslovi
ORN: 90910000 – usluge čišćenja

Vrsta predmeta: usluge

PREUZMITE: Poziv i konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа