Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

OBEZBEĐENJE OBJEKATA
ORN: 797100000 – usluge obezbeđenja

Vrsta predmeta: usluge

PREUZMITE: Poziv i konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа