Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Električna energija

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak


Električna energija  (zaključenje ugovora za potpuno snabdevanje)
ORN: 09310000 – električna energija

Vrsta predmeta: dobra

PREUZMITE: Poziv i konkursna dokumentacija

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа