Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Košenje trave i održavanje higijene u parkovima

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska br.12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta: Usluge

Predmet javne nabavke:

Košenje trave i održavanje higijene u parkovima

77313000 - usluge održavanja parkova

PREUZMITE: Poziv i konkursna dokumenta

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа