Beograd

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE - Motorno gorivo

Naziv naručioca: Gradska opština Palilula
Adresa naručioca: Takovska 12, Beograd
Internet stranica naručioca: www.palilula.org.rs
Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta: Dobra

Motorno gorivo

PREUZMITE: Poziv i konkursnu dokumentaciju

Pаlilulа linкоvi
Nаšа кućа Pаlilulа