Beograd

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - Уређење атарских путева

Назив наручиоца: Градска општина Палилула
Адреса наручиоца: Таковска 12, Београд
Интернет страница наручиоца: www.palilula.org.rs
Врста наручиоца: Градска и општинска управа
Врста предмета: Радови

Уређење атарских путева

ОРН: 45233143 - радови на путевима

Уговорена вредност: 4.975.175,00 динара без ПДВ
Критеријум за доделу уговора: "економски најповољнија понуда"
Број примљених понуда: 1
Понуђена цена код прихватљивих понуда:
- Највиша - 4.975.175,00 динара без ПДВ
- Најнижа - 4.975.175,00 динара без ПДВ

Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.02.2020. године
Датум закључења уговора: 25.02.2020. године
Основни подаци о добављачу: Група понуђача: "БАЈИЋИ КОП" д.o.o., са седиштем у Београду - Борча, ул. Уставска бр. 11/1 и "СРМЕКС ДОО", са седиштем у Петровцу на Млави, ул. Пауља Матејића бр. 6

Период важења уговора: до завршетка уговорних обавеза.

Председник комисије за јавне набавке    

Милош Алексић, с.р.

Палилула линкови