Beograd

Надлежност Грађевинске инспекције

Одељење за инспекцијске послове

Грађевинска инспекција

II спрат, собе 34, 39 и 46

Контролне листе по којима ради грађевинска инспекција:

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова (PDF 50KB)

За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи (PDF 47KB)

За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља (PDF 48KB)

За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта (PDF 49KB)

За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта (PDF 34KB)

Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за чију изградњу одобрење издаје општина (објекти до П= 800 м2).

Грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли:

 • привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник које гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на грађењу објеката, испуњавају прописане услове;
 • је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из члана 145. овог закона;
 • је инвеститор закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом;
 • се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. овог закона;
 • је градилиште обележено на прописан начин;
 • извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације који се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета;
 • је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине;
 • на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине;
 • извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописани начин;
 • се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта;
 • је технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона;
 • је за објекат који се користи издата употребна дозвола;
 • се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола;
 • обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона.Грађевински

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да:

 • нареди решењем обуставу радова и уклањање објекта или његовог дела, ако се објекат гради или је његово грађење завршено без грађевинске дозволе, односно ако се објекат гради супротно локацијским условима, односно грађевинској дозволи, односно потврди о пријави радова;
 • наложи решењем уклањање објекта, односно враћање у првобитно стање, ако се објекат гради, односно изводе радови без решења из члана 145. овог закона;
 • наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 60 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако се објекат не гради према грађевинској дозволи, односно пројекту за извођење, а ако инвеститор у остављеном року не прибави, односно измени грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела;
 • наложи решењем обуставу радова, ако инвеститор није закључио уговор о грађењу, у складу са овим законом;
 • наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање грађевинске дозволе, ако утврди да је за радове који се изводе на основу решења из члана 145. овог закона потребно прибавити грађевинску дозволу, а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела;
 • наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање, односно измену грађевинске дозволе, ако изграђени темељи нису усклађени са, грађевинском дозволом и пројектом за извођење а ако инвеститор у остављеном року не прибави грађевинску дозволу, да наложи решењем уклањање изграђених темеља и враћање терена у првобитно стање;
 • наложи решењем уклањање објекта, односно његовог дела ако је настављено грађење, односно извођење радова и после доношења решења о обустави радова,
 • подносе кривичну пријаву као и пријаву за привредни преступ надлежном Јавном тужилаштву, против одговорног инвеститора;
 • подносе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду против одговорног инвеститора;
 • нареди спровођење других мера, у складу са овим законом.

Грађевински инспектор је овлашћен да :

 • уђе на градилиште;
 • да тражи исправе у циљу идентификације лица;
 • узима изјаве од одговорних лица;
 • фотографише или сачини видео снимак градилишта;
 • да предузима друге радње у циљу утврђивања чињеничног стања.

Прописи који се примењују у раду Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула у Београду - одсек грађевинска инспекција:

 • - Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01, "Службени гласник РС" бр. 30/10);
 • - Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14);
 • - Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе ("Службени гласник РС" бр. 25/13 и 145/14);
 • - Закон о легализацији објеката ("Службвени гласник РС" бр. 95/13 и 117/14);
 • - Кривични законик ("Службени гласник РС" бр. 85/05, 88/05 - исправка, 107/05 - исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 10814);
 • - Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта ("Службени гласник РС" бр. 22/15).

Телефон за информације: 3231-569, 3236-221 лок. 160 и 166

Радно време са странкама: 07.30-14.00

Палилула линкови
Наша кућа Палилула